La visita en el present portal no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació personal. Per al cas que l’usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest portal web seran utilitzats de conformitat al previst al Reglament General de Protecció de dades RGPD (UE) 2016/679 del Parlament Europeu del Consell de 27 d’abril de 2.016. Les dades facilitades pels usuaris seran incorporats als fitxers de caràcter personal dels quals és responsable TALENTA GESTIÓN SGIIC, S.A. sent conservats en les instal·lacions/oficines de la companyia, en aquest sentit han aplicat les mesures tècniques necessaris per el correcte tractament de les dades de caràcter personal.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal, consenteixen expressa e inequívocament la incorporació de les seves dades als fitxers, tractats informàticament per TALENTA GESTIÓN SGIIC, S.A., amb la finalitat d’enviar informació sobre els productes comercialitzats per TALENTA GESTIÓN SGIIC, S.A., en aquest sentit es conservaran les dades durant els terminis legals establerts. Les dades recollides no seran objecte de cessió tret que prèviament s’obtingui el consentiment de l’interessat.

Els usuaris podran revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense efectes retroactius. Així com exercir gratuïtament els drets d’accés, rectificació, supressió, cancel·lació i portabilitat i oposició de les seves dades de conformitat al previst a la normativa, dirigint-se per correu electrònic a l’adreça general@talentagestion.es

TALENTA GESTIÓN SGIIC, S.A. es compromet a informar , en un futur els titulars de les dades tractades, el nom y dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades en el supòsit que en el futur s’utilitzés aquesta figura. TALENTA GESTIÓN SGIIC, S.A. es reserva el dret de modificar la present política de privacitat.