El present document té com a finalitat establir i regular les normes d’ús del lloc web www.talentagestion.es propietat de la companyia Talenta Gestió, SGIIC, S.A. (d’ara endavant “TALENTA”).

Mitjançant la present web, la companyia TALENTA intervé en la societat de la informació, informant els usuaris del portal web sobre els serveis que ofereix a través del mateix.

La utilització d’aquesta web suposarà la plena acceptació de cadascuna de les condicions generals recollides en el present avís legal, resultant l’usuari conscient de la necessitat de llegir-les cada vegada que visiti el lloc web.

Per l’anterior, la companyia TALENTA recomana als usuaris que cada vegada que accedeixin al lloc web, visualitzin i procedeixin a la lectura del present avís legal i política de privadesa.

La present web és la de la TALENTA GESTIÓN SGIIC, S.A. (en endavant TALENTA GESTIÓN), companyia que es dedica a la prestació de serveis financers, especialitzada en l’assessorament i gestió patrimonial integral.

El NIF de la companyia es el número A65137663.

Vostè pot contactar amb TALENTA GESTIÓN de la següent manera:

Correu Ordinari

Passatge de la Concepció, 7-9, Pta 1

08008 Barcelona

Correu electrònic: general@talentagestion.es

Tel : +34 93 444 17 97

L’ usuari de la web, mitjançant el seu accés i navegació per la mateixa, s’obliga a utilitzar-la de conformitat amb la legislació vigent en cada moment, de les condicions de navegació establertes en la mateixa, a les condicions establertes en el present Avis Legal, així com d’acord amb la moral, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. L’ usuari respondrà davant TALENTA GESTIÓN i/o tercers, de qualsevol dany i perjudici que es pogués causar com conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

L’accés i navegació per la present web implica acceptar i conèixer les advertències legals que aquí es recullen. El simple accés no implica l’establiment de cap tipus de relació entre TALENTA GESTIÓN i l’usuari.

En el present avís legal es podrà realitzar, en qualsevol moment, les modificacions que TALENTA GESTIÓN consideri necessàries, amb independència de la seva finalitat , sempre i quan respecti la normativa aplicable.

TALENTA GESTIÓN podrà prohibir l’ accés a la present web a qualsevol usuari que realitzi conductes il·lícites.

L’ usuari de la present web haurà abstenir-se, en tot cas, de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que pugui estar instal·lat en la mateixa.

© 2.018 TALENTA GESTIÓN SGIIC, S.A. Tots els drets reservats.

Tots els continguts presents a la web, entenent aquests a títol enunciatiu i no limitat, els textos, imatges, fotografies, sons, fitxers, logotips, codis font, combinacions de colors, o qualsevol altre element, així com l’estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa web I els programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i utilització es troben subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial que pertanyen a TALENTA GESTIÓN o a tercers. En aquest sentit, s’estableix que l’usuari podrà utilitzar-los únicament pel seu ús personal i privat i es compromet a no utilitzar-los amb finalitats comercials ni a la seva explotació, distribució, reproducció, comunicació pública, utilització tècnica d’ enginyeria inversa, o a modificar-los, alterar-los sense la corresponent autorització prèvia per escrit del titular, exceptuant els casos en que legalment estigui permès.

Totes les publicacions, marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en la present web son propietat de TALENTA GESTIÓN o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ ús o accés a la web atribueixi a l’usuari cap dret sobre les citades publicacions, marques, noms comercials i/o signes distintius ni sobre cap dels continguts que hi figuren.

L’ ús de la present web es realitzà per compte i risc de l’usuari. TALENTA GESTIÓN no es responsabilitzarà del mal ús que l’usuari pugui fer d’aquesta web.

TALENTA GESTIÓN no es responsabilitzarà de les errades i omissions que pogués contenir la present pàgina web ni tampoc serà ni podrà considerar-se responsable per qualsevol dany derivat de l’ús de la web ni per qualsevol actuació realitzada en base a la informació que hi apareix.

TALENTA GESTIÓN no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que puguin ocasionar danys o alteracions tècniques en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari. En conseqüència, TALENTA GESTIÓN no respon per els danys i perjudicis que els referits elements puguin ocasionar a l’usuari o a tercers.

Qualsevol qüestió litigiosa o, en general, controvèrsia que pugui succeir en relació amb l’ús d’aquesta web s’haurà de resoldre de conformitat a la legislació Espanyola pels Jutjats i Tribunals de Barcelona, als que les parts es sotmeten de forma expressa i renunciant al propi fur que pugui correspondre, si no es soluciona de mutu acord.